Duurzaam Dak Concept

Van verkennings- tot ontmantelingsfase

Het NDA Duurzaam Dak Concept brengt duurzaamheid in de praktijk in alle fases van het bouw- en beheerproces. 

Het Duurzaam Dak Concept omvat het aandragen van kennis, ontwerpen, uitvoeren en instandhouden van alle mogelijkheden die een dak biedt op het terrein van duurzaamheid, in alle ‘levensfases’ van een dak. De NDA is een van de weinige organisaties die duurzaamheid op het dak integraal, lokaal en landelijk opererend, kan faciliteren en daarmee beleidsmakers en opdrachtgevers ondersteunt op het gebied van kennis- en praktijkexpertise als het om het dak en duurzame ontwikkeling gaat. 

De thema's van het Duurzaam Dak Concept

Energie

Zo duurzaam mogelijke energiebeheersing

Lees Meer

Waterdaken

Oplossingen voor integraal waterbeheer

LEES MEER

Groendak

Veel meer dan alleen sedumdaken

LEES MEER

Gebruiksdaken

Er is zoveel mogelijk op het dak

LEES MEER

Veiligheid

Veiligheid, gezondheid en akoestiek

LEES MEER

Deze thema's worden allemaal besproken en onderzocht bij het de ontwikkeling van een dak volgens het Duurzaam Dak Concept.

Het bouw- en beheerproces:

1. Verkenningsfase: overdracht van kennis

In de verkenningsfase voorafgaand aan nieuwbouw of renovatie biedt de NDA en quickscan voor de plannen aan, teneinde vast te stellen welke mogelijkheden het dak biedt voor alle thema’s van het NDA Duurzaam Dak Concept. Bovendien wordt er, per optie, een prognose van de mogelijke opbrengsten gedaan die er rondom deze thema’s op het dak te behalen zijn. 

2. Ontwerp- en bestekfase

De realiteit van de geselecteerde opties en geprognotiseerde opbrengsten wordt op technische en economische haalbaarheid onderzocht. Deze wetenschappelijk onderbouwde haalbaarheidsstudie wordt in samenwerking met een ingenieursbureau door het Dak/Informatie- en Adviescentrum uitgevoerd. Als dat onderzoek positief uitvalt, ontwerpen wij de complete installatie en produceren wij het bestek. 

3. Uitvoeringsfase

Het maken van het duurzame dak ligt binnen het NDA Duurzaam Dak Concept altijd in handen van een van de aangesloten NDA-bedrijven. Gedurende de uitvoeringsfase voert het Dak/Informatie- en Adviescentrum de controles op het dak uit. Daarmee wordt het belang van zowel het NDA-bedrijf als dat van de opdrachtgever gediend. 

4. Gebruiksfase/instandhoudingsfase

Gedurende de gebruiksfase voorziet het NDA Duurzaam Dak Concept in een instandhoudingsovereenkomst. Het doel hiervan is de daken in topconditie te houden en de opbrengsten hiervan te borgen. 

5. Ontmantelingsfase

De laatste fase van het NDA Duurzaam Dak Concept voorziet in complete ontmanteling van het dak, de afvoer van overtollige materialen én de recycling bij gespecialiseerde bedrijven. Afval van bitumen of kunststof dakbedekking wordt aangeboden bij een recyclingbedrijf. Desgewenst kan een document worden overlegd over de CO2-reductie die met die recycling wordt bereikt. 

Uitvoering

1. Verkenningsfase: overdracht van kennis 

Uitvoering: Dak Informatie- en AdviesCentrum.

2. Ontwerp- en bestekfase

Uitvoering: Dak Informatie- en AdviesCentrum en partners.

3. Uitvoeringsfase

Uitvoering: NDA Dakdekkersbedrijf in samenwerking met het Dak Informatie- en AdviesCentrum.

4. Gebruiksfase/instandhoudingsfase

Uitvoering: Dakbehoud Nederland.

5. Ontmantelingsfase

Uitvoering: Dak Informatie- en AdviesCentrum en partners.

Voordelen van het Duurzaam Dak Concept

Toepasbare duurzame ontwikkeling is een thema van toenemend belang in de bouwwereld van vandaag. De komende decennia zal het een vitaal uitgangspunt worden voor het ontwerp, de bouw en het beheer van vastgoed. Traditionele processen zullen verlaten worden en plaatsmaken voor volstrekt nieuwe werkmethodieken. Het organisatorisch deel van het bouwproces zal op sommige punten zelfs revolutionair veranderen. De basis van dit alles zijn de eisen van duurzaamheid die opdrachtgevers zullen stellen aan de uitvoering van hun projecten.

Het waarde effect

De Nederlandse Dakdekkers Associatie (NDA) ontwikkelde vanuit de praktijk een nieuw businessconcept - het NDA Duurzaam Dak Concept -, dat nu al integraal inspeelt op het veranderende beleid van opdrachtgevers. Er valt onmiskenbaar interessante opbrengst te behalen door toepassing van het concept. Deze opbrengsten laten zich onder andere vertalen in geld, terugverdientijden, GJ/m² of credits voor de duurzaamheidsmethodiek BREEAM: het NDA Duurzaam Dak Concept omvat het aandragen van kennis, ontwerpen, uitvoeren en instandhouden van alle mogelijkheden die een dak biedt op het terrein van duurzaamheid, in alle ‘levensfases’ van een dak. Het is daarom begrijpelijk dat een NDA-bedrijf of NDA Duurzaam Dak-adviseur van het Dak/Informatie- en Adviescentrum meer en meer in een vroeg stadium bij het ontwerp betrokken wordt. Immers, in termen van duurzaamheid ontwikkelt het dak zich in de nabije toekomst onomstotelijk tot een van de belangrijkste onderdelen van het gebouw. Die ontwikkeling is nu al zichtbaar, hoewel niet overal tegelijkertijd en niet overal in gelijke mate.

Meer weten?

Bel: 036 530 4490

Mail: info@nda.nl

Of vul het contactformulier in:

De thema's van het Duurzaam Dak Concept

Energie

Vanuit de strategie “Trias Energetica” (TU Delft) benadert het NDA Duurzaam Dak Concept het gebruik van het dak voor een zo duurzaam mogelijke energiebeheersing. 

  • De eerste stap binnen deze strategie is de energievraag zo veel mogelijk te beperken. Dit kan door goed te isoleren of door de introductie van spierwitte daken waardoor een aanzienlijke besparing op respectievelijk de verwarm- en koelkosten kan worden gerealiseerd. Zonlicht kan via speciale reflecterende buizen over afstanden naar de ondergelegen binnenruimten gebracht worden of kan voor optimale opbrengsten worden gebundeld door toepassing van met de zon meedraaiende spiegels. 
  • De tweede stap is het gebruik van duurzame energie. Er zijn zonnecellen, al dan niet geïntegreerd in dakbedekkingsystemen of speciaal hiervoor ontwikkelde windturbines op daken te plaatsen. Er kan ook warmte of kou van het dak betrokken worden, bijvoorbeeld door de werking van het Energiedak®: deze haalt gedurende de dag energie uit zonnewarmte en haalt koude uit energie door gebruik te maken van de nachtelijke uitstraling. 
  • De laatste stap is zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van eindige energiebronnen.

Waterdaken

Op platte daken wordt dakvegetatie in binnensteden in toenemende mate ook ingezet voor tijdelijke waterberging. De vegetatie en onderliggende systemen houden water vast op het dak. Bij grootschalige toepassing voorkomt dit overlopende riolen bij hoosbuien. 


Daarnaast zijn speciale regenwatersystemen voor het gebruik van regenwater een goede oplossing voor integraal waterbeheer. Ondergrondse tanks fungeren als buffer, waardoor de piekbelasting op het rioolstelsel afneemt. Dit soort bronmaatregelen wordt door veel gemeenten extra gestimuleerd.

Groendak

Materialen, luchtkwaliteit en CO2 emissie reductie

Dakvegetatie levert een aanzienlijke bijdrage aan het verbeteren van luchtkwaliteit. Dakvegetatie bindt immers fijnstof waardoor er filtering en minder fijnstof emissie plaatsvindt. Vooral in binnensteden heeft dit een positief effect op de leefbaarheid omdat dit de buitenlucht minder belast. 


Door slimmer om te gaan met grondstoffen en lichter te bouwen (SpaceDak) en door hergebruik van materialen zal de uitstoot van CO2 verminderen. Toonaangevende fabrikanten en brancheorganisaties met recycle programma’s vinden aansluiting bij het NDA Duurzaam Dak Concept.

Multfunctionele gebruiksdaken en ecologie

De multifunctionaliteit van daken, het tweede maaiveld, valt zeer gevarieerd in te vullen. 

  • Boven winkelcentra bijvoorbeeld wordt op de daken geparkeerd. 
  • Op kantoorblokken zijn tegenwoordig tennis- of squashbanen te vinden. 
  • Op grote woonblokken worden complete tuinen of speeltuinen aangelegd of worden nieuwe verblijfsruimten gebouwd. 

  • Ook het inrichten van daken voor biodiversiteit is een manier om gebruik te maken van het veelzijdige platform; het duurzame dak.

Dakveiligheid, Gezondheid en Akoestiek

Door zijn grote overspanning en de eenvoudige montage wordt SpaceDak ingezet voor nieuwbouw en renovatie projecten waar het binnenklimaat in gebouwen een rol van betekenis speelt. Een open dakconstructie van zelfdragende stalen dakelementen zorgt in combinatie met het speciaal hiervoor geselecteerde isolatiemateriaal voor een enorme geluidsreductie. 


Dakvegetatie komt door de bijzonderde absorberende akoestische eigenschappen, binnen dit thema, wederom aan bod. Door het integreren van sensortechnologie kunnen daken op de meest uiteenlopende functionaliteiten permanent worden bewaakt. Deze ‘intelligente daken’ bewaken zich zelf en kunnen zodoende bij onverhoopte calamiteiten, door tijdige alarmering, schade aan het dak en onderliggende constructies tot het absolute minimum beperken.

Meer weten over de voordelen van het Duurzaam Dak Concept?

Opbrengsten laten zich vertalen in geld, terugverdientijden, GJ/m² of credits voor de duurzaamheidsmethodiek BREEAM

Voordelen >>